Vurdering av aktsomhet i henhold til Åpenhetsloven for Kilden teater og konserthus per 15. september 2022.

1. Åpenhetslovens § 5 A.
Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

1.1. Verdigrunnlaget
Grunnleggende menneskerettigheter, blant annet FNs konvensjon og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, samt sivile og politiske konvensjoner fra 1966 legges til grunn for vurderingen. I tillegg en vurdering av helse- miljø og sikkerhet, arbeidstakermedvirkning, ILOs (International Labour Organization) kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

1.2.Kilden teater og konserthus IKS
Kilden er en av Norges største scenekunstinstitusjoner. Selskapet består av de kunstnerisk produserende avdelingene Kristiansand Symfoniorkester (KSO), Kilden Teater samt Kilden Kultur som leier ut salene til eksterne leietakere, inkludert konferanser, men som også engasjerer artister for å supplere publikumstilbudet. Kommunikasjonsavdelingen har i tillegg til kommunikasjon, ansvaret for en rekke prosjekter og forestillinger som går under navnet Kilden Dialog, som er et kompetansesenter for medskapende kunst og sosial praksis og som blant annet kopler de profesjonelle kreftene i Kilden sammen med eksterne amatørgrupper.

I tillegg til de primære kunstproduserende avdelingene er det flere avdelinger som sørger for infrastruktur og støtte; Utviklingsavdelingen bidrar i utviklingen av organisasjon og i strategiarbeid. I avdelingen for Kontinuerlig forbedring ligger HR-seksjon, IT-seksjon og Driftsseksjonen som tar seg av byggteknisk drift, vedlikehold og renhold. Økonomiavdelingen har ansvar for budsjettering, regnskap, innkjøp og lønn for hele selskapet. Kommunikasjonsavdelingen bidrar i kommunikasjonsarbeidet og har ansvaret for Kilden Dialog. Salg- og markedsavdelingen håndterer markedsføring og salg, kantine, restaurant og vertskap. Produksjonsavdelingen sørger for prosjektadministrasjon, sceneteknikk, lys, lyd og billedproduksjon. I denne avdelingen med over 50 medarbeidere, er det også kulisseverksted (snekker, maler, smie), maskeverksted, rekvisittverksted og kostymeverksted.

Selskapet har totalt 220 fast ansatte, men engasjerer årlig ca. 600 personer på prosjektbasis. Dette er i hovedsak kunstneriske team til sceniske produksjoner, dirigenter, solister, musikere, sangere, regissører og scenografer mv. Kilden rommer fire saler og fem scener for fremføringer, og hadde i 2021 en omsetning på 250 millioner kroner. I et normalår besøker om lag 200 000 publikummere Kildens ca 800 forestillinger og arrangementer.

Organisasjonskart over Kilden

1.3.Selskapsform, finansiering og formål
Kilden er et interkommunalt selskap er eid av Agder fylkeskommune (60%), Kristiansand kommune (37%) og Grimstad kommune (3%), og er finansiert av staten (70%) og regionen (30%). Billettinntekter og andre inntekter utgjør ca 25% av årsomsetningen. Kilden er en profesjonell kulturinstitusjon som har flerdimensjonale resultatkrav og formål. Driften skal ikke gi økonomisk overskudd til sine eiere. Formålet er i hovedsak å skape gode estetisk opplevelser for publikum, men Staten gir føringer i sine årlige tilskuddsbrev.

Mål og oppfølgingskriterier for 2022

Målene for regjeringens politikk på musikk- og scenekunstområdet, jf. Prop 1 S (2021-2022), er å legge til rette for
– produksjon og formidling av musikk- og scenekunstuttrykk av høy kvalitet
– kunstnerisk utvikling og fornyelse

– et musikk- og scenekunsttilbud som er tilgjengelig for et bredt publikum

I tillegg defineres spesielle satsinger for året, samt at det knyttes forutsetninger til statstilskuddet og det settes krav til rapportering.

1.4. Lovkrav
Kilden er omfattet av Lov om interkommunale selskaper. I selskapsavtalen står det blant annet at Offentlighetsloven, Lov om offentlige anskaffelser og de kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter skal gjelde for selskapet (§16). Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriftene og alle andre aktuelle lover som gjelder for virksomheter i Norge kommer til anvendelse.

2. Kildens produksjon og verdikonfigurasjon

2.1.Kristiansand Symfoniorkester (KSO) består av 71 fast ansatte musikere. Dirigenter og solister og andre utøvere blir engasjert til hver produksjon som vanligvis har en varighet på én uke. Noter til komposisjonene hentes fra vårt eget notearkiv eller leies fra forlag. I enkelte tilfeller blir komponist engasjert for å skrive et verk for en spesiell anledning. Dirigenter og solister og andre kunstneriske utøvere som blir engasjert for prosjektet, og som helt og holdent står ansvarlig for sitt eget kunstneriske uttrykk blir i all hovedsak engasjert på oppdragsavtaler. Ekstramusikere og vikarer blir ansatt på ansettelses-kontrakter i henhold til gjeldende tariffavtale. Kilden Opera er en del av KSOs virksomhet og har ansvaret for Kilden Vokalensemble (KVE). Dette ensemblet består av 16 profesjonelle sangere som er engasjert på prosjektbasis. Lokale kor blir også engasjert når større korverk skal fremføres.

2.2.Kilden Teater, opera og musikkteaterforestillinger
Fremstillingen av et teaterstykke, opera eller musikkteater følger et annet mønster enn konsert med orkesteret. Innøvingstiden til et teaterstykke er normalt 7 til 8 uker, og fremføringene strekker seg i de fleste tilfellene over måneder. I forkant av innøvingstiden er det en prosess med å designe og tilvirke kulisser, kostymer, lysdesign, lyd-design og utvikling av masker (sminke, hår). Et team av kunstnere (kunstnerisk lag) blir engasjert for å forme forestillingen. Regissøren har det helhetlige ansvar for det kunstneriske resultat, men scenograf, kostymedesigner, lysdesigner, lyddesigner, koreograf, komponist, musikere, mv. har også kunstnerisk myndighet og ansvar. Disse har opphavsrett til sitt bidrag. Når innøvingsperioden starter leses manuskriptet mens skuespillerne sitter i et eget prøverom. Deretter prøves sekvenser av spillet. Etter to – tre uker begynner prøvene på scenen. Andre elementer som kostyme, maske og sceneteknikk kommer til. Når prøvetiden er over, fremføres forestillingen for publikum. Innleide kunstneriske team blir i all hovedsak ansatt på ansettelseskontrakter basert på gjeldende overenskomster (tariffavtaler) slik som Teateroverenskomsten for LO forbundene, Teateroverenskomsten for NSF (skuespillere) og NoDa (dansere), Rammeavtale for oppdragstakere med Dramatikerforbundet, Koreografavtale med Norske dansekunstnere, samt Overenskomst for sceneinstruktører og kostymedesignere/scenografer.

2.3.Fremstilling av kulisser, maske, rekvisitter og kostymer
Scenografi fremstilles i all hovedsak i vårt eget kulisseverksted. Materialer som benyttes er som regel trevirke, plast, aluminium og maling. Dette blir innkjøpt fra lokale leverandører. Vår hovedleverandør av verktøy og festemidler mv. er Würth A/S. Vi har oversikt over hvilke kjemikaler som benyttes (stoffkartotek). Maskeverkstedet sørger for at aktørene på scenen får det rette visuelle uttrykket. Dette innebærer fargelegging av ansikt, hårfrisering og anvendelse av parykker, men også tilvirking av parykker mv. Produktene som benyttes kjøpes i all hovedsak av lokale leverandører og er godkjent for sitt bruk. Rekvisittverkstedet fremstiller eller fremskaffer rekvisitter. Vi har et stort lager med møbler og annet som kan benyttes i forestillingene, men våre rekvisittmakere lager også en hel del spesialelementer ut fra designers beskrivelse. Tekstiler blir ofte patinert, som innebærer fargelegging og bearbeiding med bruk av fargestoffer, vann og kjemikaler. Kostymeverkstedet fremskaffer eller tilvirker kostymer etter designers spesifikasjoner. Ved opera- eller musikkteaterforestillinger kan antallet kostymesett være flere hundre. Ferdigproduserte kostymer kan også bli leid inn eller fremstilt fra leverandører i Norge eller andre europeiske land.

2.4.Kilden Kultur
Avdelingen engasjerer artister og ensembler og leier ut Kildens arealer til eksterne aktører på en måte som supplerer Kildens øvrige publikumstilbud. Kilden Kultur arranger også ukentlige forestillinger som går under navnet Seniorkilden. I tillegg arrangeres forestillinger rettet mot barn på lørdager, men avdelingen engasjerer også andre profesjonelle ensembler slik som danseensembler og nysirkus mv. Kilden Kultur har ikke direkte statsstøtte slik som teateret, opera og orkesteret, men får tilskudd fra Kristiansand for å være tilrettelegger, være vertskap og tilby en arena for konferanser og lokale og tilreisende artister. Dette innbefatter profesjonelle og kommersielle norske og utenlandske artister og ensembler, men også amatørteaterensembler, korps, danseskoleforestillinger og konferanser. Blant disse er for eksempel humanistisk konfirmasjon, statsborgerseremoni, men også bryllup og store selskaper som innebærer servering av mat for mange hundre personer. Disse aktørene leier seg inn i Kilden og er ansvarlige for sin egen økonomi, kunstneriske uttrykk og fremstillingsprosess.

2.5.Kilden Dialog
Hver uke kommer deltakere i alle aldre aldere for å være med i Ungdomskilden, Kilden Lørdagsskole og Seniorkoret Sølvstrupene. Vi arrangerer også Babysang der foreldre har med seg sine spebarn for sang og sosialt samvær. I tillegg deltar opp mot 200 hundre barn og unge i våre store produksjoner slik som for eksempel SPOR. Kilden Dialog har et utstrakt samarbeid med skoler, institusjoner og organisasjoner på Sørlandet, blant annet Kirkens Bymisjon. Kilden sørger for organiseringen og stiller med profesjonelle instruktører, men deltakerne er ikke ansatt i Kilden.

2.6.Kjøkken og kantine
Vi har kjøkken og ansatte kokker som fremstiller mat til restaurant, kantine, konferansedeltakere og til gjesteartister i henhold til deres ønsker. Matvarene kjøpers inn fra lokale leverandører etter anbudskonkurranser.

3. Avtaleverk og systemer for medarbeiderinnflytelse

3.1.Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift
Anskaffelsesregelverket regulerer hvordan det offentlige skal foreta innkjøp av varer og tjenester. Hovedformålet med regelverket er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, men et uttalt tilleggsformål er å bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmenheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

I forskriften er det angitt ulike terskelverdier som har betydning for hvilke deler av forskriften som gjelder. I utgangspunktet er tre typer terskelverdier som gjør seg gjeldende. Den første er terskelverdien for når forskriften kommer til anvendelse. Denne er pt. på 100.000 kroner ekskl. mva. Anskaffelser under denne terskelverdien er unntatt fra både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Den andre typen terskelverdi er den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner kroner ekskl. mva. Anskaffelser med en verdi som er lik eller overstiger denne verdien, men som ikke overstiger EØS-terskelverdiene, skal i hovedsak følge del II i forskriften. Den tredje typen terskelverdi er EØS-terskelverdier. Det er angitt ulike EØS-terskelverdier i forskriften for ulike typer anskaffelser, jf. § 5-3.

3.2.Offentlighetsloven §5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn
Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen.

3.3. Medarbeiderinnflytelse
Fremstillingen av konserter og forestillinger er ømfintlige skapelsesprosesser som betinger at det er godt samarbeidsklima og tillit mellom alle medvirkende. Kilden har hovedverneombud, sju verneombud med stedfortredere. Hovedverneombudet er fast medlem av Arbeidsmiljøutvalget. Kilden er inndelt i 7 avdelinger med flere fagseksjoner. Det gjennomføres avdelingsmøter og seksjonsmøter der ledere og medarbeidere diskuterer arbeidsoppgaver og planer. Det holdes årlig flere husmøter der alle ansatte blir invitert til å delta. Vi har et betydelig system for deltakelse i programmering, oppgaveløsning og ansettelsesprosesser, og vi har regelmessige møter mellom ledere for fagforeningen og ledelse samt, i arbeidsmiljøutvalget. Våren 2020 endret formen for disse møtene, og kaller møte mellom ledelse, tillitsvalgte og arbeidsmiljøutvalget for medbestemmelsesapparatet – MBA. Møtene har en hyppig frekvens, med 4 – 5 ukers mellomrom. Møteformen sikrer effektiv tidsbruk, men også at informasjonen blir entydig.

3.4. Tariffavtaler
Det er inngått tariffavtale mellom arbeidsgiver og ansatte. Alle ansatte, vikarer og kortidsengasjerte omfattes av avtalen. Ansettelsen sikrer at lønn og arbeidsvilkår er ivaretatt etter norsk standard, men også ulykkesforsikring, pensjonsavtale, samt rett til sykepenger og trygdeytelser i henhold til folketrygdloven. I tillegg følges bransjeavtalene som gjelder for kunst- og kulturlivet i Norge. Dette innbefatter eksempelvis Norsk komponistforening, Den norske forfatterforening, Norsk Oversetterforening mv.

3.5.Utenlandske utøvere
Kilden operer i et internasjonalt marked når det engasjerer dirigenter, solister, teaterregissører, scenografer, kostymedesignere mv. Avtalene med disse fremforhandles i all hovedsak gjennom deres representanter, for eksempel Nordic Artists management i København samt Harrisson Parrot og Asconas Holt i London. Alle engasjerte er fremragende artister, og i det øvre prissjiktet i bransjen. For de utenlandske utøverne det gjelder blir honorarene innberettet til skattekontoret for utenlandssaker.

3.6.Avtaler om innleie fra bemanningsforetak og innleie fra produksjonsbedrifter
I henhold til AML 14-12 og 13, drøfter ledelse og tillitsvalgte årlig bruken av innleid arbeidskraft. Kilden benytter seg i liten grad av bemanningsforetak. Når slik innleie foretas, settes som vilkår at den innleide er fast ansatt i bemanningsforetaket og at det er inngått tariffavtale i selskapet. Kilden er underlagt Lov om offentlige anskaffelser og følger tilhørende forskrifter, som også regulerer forholdet mellom partene.

3.7. Personvern
I henhold til personvernlovgivningen har vi utarbeidet personvernerklæring for ansatte og for publikum. Vi har utpekt eget personvernombud.

3.8. Miljøarbeidet
Vi er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift, og arbeider konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi arbeider helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som skal forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene og bidra til en grønn fremtid. Vi bidrar dermed til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. I tillegg til å være miljøfyrtårnbedrift, er Kilden Klimapartner og medlem i Arena for bærekraft.

3.9.Kartlegging av farer og problemer
I Kilden har vi et omfattende system for ivaretakelse av sikkerheten til ansatte, gjesteartister, publikum og besøkende. Det er søkelys på HMS i hvert stadium i prosessen med å fremstille sceniske forestillinger. Dette dokumenteres gjennom protokoller og referater fra rammemøte, produksjonspresentasjon, vernerunder i produksjonsfase, samt i prøve og forestillingsrapporter. Eksternt engasjerte kunstnerisk personell forplikter seg gjennom avtale/kontrakt å ivareta de medvirkendes sikkerhet. Avvik, ulykker, forbedringsforslag og varsling etter AML kapittel 2A kan meldes via vårt elektroniske system.

3.10. Implementering av loven i Kildens retningslinjer og rutiner
Forutsetninger og premisser for Kildens kunstneriske produksjon defineres i prosjektmandat der ledelsen definerer prosjektets effektmål og resultatmål heriblant varighet, hvilket publikumssegment som skal nås, samt økonomiske og øvrige rammer. Når prosjektet er godkjent blir aktuelle ledere og kunstneriske lag innkalt til rammemøte der mål og rammer blir konkretisert og forankret. Det blir satt krav til tidsfrister, helse- miljø og sikkerhet, her iblant også hensynet til det ytre miljø og materialer. Det er i dette rammeverket at det kan bli aktuelt å sette krav som er i henhold til aktsomhetsvurderingene i åpenhetsloven.

4. Åpenhetslovens § 5 B.
Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
Vi har så langt ikke avdekket at grunnleggende menneskerettigheter blir brutt i vår produksjon av tjenestene. Det kan dokumenteres at alle våre ansatte og engasjerte medarbeider har anstendige arbeidsforhold. Vi mener at det heller ikke er grunnlag for å mistenke at det i vår leverandørkjede og blant våre forretningsforbindelser forekommer brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendighet i arbeidsforholdene.

5. Åpenhetslovens § 5 C.
Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultater eller forventede resultater av disse tiltakene
Vi vil vurdere nærmere om det er noen av våre leverandører eller forretningsforbindelser som kan falle negativt inn under de aktuelle kriteriene. Aktsomhetsvurderingen vil foretas i henhold til OECDs retningslinjer og mulige nye bransjestandarder. Vi vil igangsette et arbeid i vår organisasjon som skal ha som formål å forankre ansvarlighet i våre interne retningslinjer. Spesielt vil vi rette søkelys på eventuelle leverandører i land som kan være spesielt utsatt for menneskerettsbrudd og uansvarlige arbeidsforhold. Dette kan være land med svak politisk styring og svak domstolskontroll. Enkelte bransjer kan være spesielt utsatt. Vurderingen vil være avgrenset dersom omfanget av slike innkjøp beløper seg til under trinn én i terskelverdi som er fastsatt i anskaffelseslov og forskrift (pt. Kr.100.000,- eks. Mva).

Rett til informasjon etter §6
Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om Kildens virksomhet og hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter §4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Spørsmål som gjelder Kildens virksomhet i henhold til Åpenhetsloven, kan rettes til post@kilden.com