Kilden og Universitetet i Agder utvider samarbeidet

Utvider samarbeidet: Jan Oddvar Skisland og Marit Wergeland Yates fra Kunstfag ved UiA signerer sammen med Kildens adm.dir. Hans Antonsen.

Musikk-, teater- og kunststudenter fra UiA skal få enda bedre praksis og det skal legge til rette for at flere studenter benytter seg av Kildens tilbud. Avtalen har et overordnet mål om å bidra til å synliggjøre kunstens plass i samfunnet.

Det er hovedtrekkene i en ny og utvidet avtale mellom Kilden Teater og Konserthus for Sørlandet og Fakultetet for kunstfag ved Universitetet Agder.

For studenter ved Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk vil det blant annet dreie seg om læring gjennom orkesterobservasjon, master-class med solister og samproduksjoner. Det skal bidra til at studentene får en dypere forståelse av musikeryrket.

Teaterstudenter vil få se flere stykker og komme tettere på prosessen rundt produksjon av teateroppsetninger.

For masterstudenter vil det kunne være tett samarbeid rundt prosjekter for Kilden Dialog.

Avtalen viderefører det samarbeidet som allerede pågår om utviklingen av kunstfaglig kompetanse og kunstproduksjon, og er en del av begge institusjoners ønske om å fremme samskaping på tvers av virksomheter.

Kilden og UiA er også i dialog om samarbeid knyttet til andre deler av UiAs virksomhet.