Store drømmer

Intervju med tidigere daglig leder for Kilden TKS IKS Ernst Aukland

Som daglig leder for Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS, har Ernst Aukland stått i spissen for arbeidet med å lose det monumentale byggeprosjektet på Silokaia vel i havn. Underveis i prosessen har utfordringene stått i kø, men Aukland har aldri tvilt på at målet om å skape et unikt, inkluderende kulturbygg for hele landsdelen skulle bli nådd.

Prosessen fram mot Kilden startet i år 2000, da det ble besluttet å utrede mulighetene for bygging av et konserthus på Smiths kai. Tre år senere valgte imidlertid bystyret å gå bort disse planene, til fordel for et nytt, felles bygg for alle de tre kunstneriske institusjonene i Kristiansand; Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør.

– Med dette vedtaket begynte snøballen å rulle for alvor, sier Ernst Aukland, byarkitekt i Kristiansand kommune og Kildens daglige leder siden 2002. – Men like viktig var det at bystyret etablerte en ny selskapsform, Agder Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS, i oktober samme år.

Aukland peker på at uten disse beslutningene – integreringen av de tre institusjonene og endring av selskapsform fra AS til IKS – hadde det aldri blitt et kulturhus, i alle fall ikke slik vi kjenner det i dag:

– For det første ble den statlige bevilgningen på 480 mill. kr gitt under forutsetning av at vi gikk videre med planene om å samle profesjonene i ett bygg, noe som var en nyskaping i norsk kulturliv. For det andre gjorde den interkommunale selskapsformen det mulig å få tilbakebetalt merverdiavgiften, en sum som beløp seg til 300 mill. kr.

Når vi vet at kostnadsrammen for Kildenprosjektet totalt er 1 290 000 kr (i 2003-verdi), er det ikke vanskelig å forstå at dette var avgjørende milepæler i Kildens historie. Med statlig støtte og mva.-refusjon i bakhånd, kunne arbeidet med å reise kulturbygget starte opp for fullt.

Det første som måtte besluttes var hvor bygget skulle ligge. Det var åpenbart at området på Smiths kai var for lite, og etter at blant annet Tangen ble vurdert, pekte Silokaia seg ut som det beste alternativet.

Nå som tomt var valgt og de økonomiske rammene klarlagt, kunne styret i det nye, interkommunale selskapet starte arbeidet. Det første som måtte gjøres var å utlyse en arkitektkonkurranse. Mer enn 100 forslag fra 25 land ble vurdert, før et enstemmig styre landet på finske ALA Architects forslag i januar 2005.

Den påfølgende måned, i februar 2005, kunne dermed prosjekteringsarbeidet settes i gang.

– Det var et omfattende prosjekt, konstaterer Aukland. Med så store dimensjoner på bygget, 15 600 m2 og 130 000 m3, understreker han at det var  nødvendig å bruke lang tid på planleggingen; først et forprosjekt som var klart i juni 2007, før hovedprosjektet ble forelagt bystyret for endelig godkjenning våren 2008.

I desember samme år kunne byggearbeidet på hovedbygget endelig begynne, før hele byggeprosjektet ble overlevert eierne i oktober 2011. I mellomtiden – juli 2011 – hadde også fusjonene mellom KSO, Opera Sør og Agder Teater blitt fullført.

Det tok altså åtte år før Kilden sto ferdig; fra vedtaket i bystyret  om samlokalisering i 2003 til bygget ble overlevert eierne i 2011.

– Med tanke på de enorme dimensjonene vi her snakker om, er dette utrolig kort tid. Det er flere grunner til at det gikk så smertefritt. Noe av det viktigste vi gjorde var å bruke lang tid på planleggingen, en grundig prosess som sparte oss for mye arbeid senere. I tillegg var det mange gode krefter som hadde den nødvendige viljen og  stayerevnen for nå den ambisiøse målsetningen, og som munnet ut at vi kom i mål både hva tidsramme og kostnader angår, fremholder Aukland.

– Men det aller viktigste grepet som ble gjort, fortsetter Aukland, – selve forutsetningen for Kildens tilblivelse, var det geniale grepet om å samle de tre kunstneriske institusjonene i ett bygg, med én felles ledelse. Dette dannet grunnlaget som alt senere bygde på og var en forutsetning for at staten gikk inn med nesten en halv milliard kroner i støtte.

Ernst Aukland er sikker på at den nyskapende driftsmodellen på Kilden også vil fungere godt i framtiden, og er ikke redd for at profesjonene skal begynne å krangle seg imellom.

– Nei, det vil garantert ikke skje. Grunnstrukturen i samarbeidet ligger klart siden den kunstneriske styringen fortsatt vil bestemmes av hever enkelt institusjon. Den nye samarbeidsmodellen gjør at alle kommer styrket ut med et felles program og profil som vil bygge og bevare Kildens posisjon som et kraftsentrum for kulturlivet på Sørlandet – til glede og inspirasjon for kommende generasjoner, konkluderer Ernst Aukland.