Mening: Teatervitenskap ved UiB

Sydneshaugen, Universitetet i Bergen

Ledelsen ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen foreslår i Faglig bemanningsplan 2023-25 at to av tre vitenskapelige stillinger i teatervitenskap fjernes i løpet av denne perioden. En stilling som nå er ledig skal ikke erstattes og det samme gjelder en aldersavgang i 2024.

Fakultetsstyrets forslag vil være et stort steg i retning av nedleggelse av teatervitenskap ved UiB. Og det er umulig å se for seg at fagtilbudet med bachelor- og masterutdannelser kan opprettholdes med bare en gjenværende stilling.

Kilden teater og konserthus er sterkt kritiske til denne utviklingen hos Universitetet i Bergen, og i scenekunstfeltet generelt. Akademisk faglighet innenfor teater- og scenekunstfeltet er dessverre blitt mindre utbredt de siste årene, til tross for fagets viktighet for utviklingen av kunstformen de siste årene. Utviklingen skjer i rekken av truede og gjennomførte nedleggelser av teatervitenskapelige studier ved universiteter over hele landet, senest forsøksvis ved NTNU, men særlig ved nedleggelsen av studiet ved Universitetet i Oslo. En nedleggelse ved UiB vil på nasjonal basis sette hele teatervitenskapsdisiplinen i fare, og i forlengelsen være skadelig for scenekunstfeltet som helhet.

Forfatter og teatermann Paal-Helge Haugen kom med en oppfordring til Norsk teaterlederforum under deres vårseminar i Kilden i 2023 angående presset mot teatervitenskapen som akademisk disiplin. Her uttalte han blant annet at: «Alle kunstnarlege ytringar treng ein akademisk intellektuell motpart, som kan utøve både forsking og kritikk, i ordets aller vidaste meining. Utan det forvitrar vi.» Oppfordringen til Haugen glir rett inn i debatten rundt nedleggelsen ved UiB, og Kilden stiller seg bak viktigheten av sammenhengen mellom kunstnerisk virke og akademia.

Flere teatervitere har vært viktig for en styrking av disiplinen, og et løft for et samlet norsk teaterfelt. Utdannelsen i teatervitenskap legger godt til rette for en yrkeskarriere i teater- og kulturlivet, i tillegg til at den styrker legitimeten til teatret i landet, gjennom opprettholdelsen og utviklingen av teater som akademisk fagdisiplin.

Kilden teater og konserthus oppfordrer Universitetet i Bergen, og spesielt Humanistisk fakultetet, til å ivareta sitt samfunnsoppdrag også overfor teaterlivet i Norge, gjennom å erstatte de to nevnte stillingene, og med dette fortsette arbeidet med å bevare og videreutvikle teatervitenskapen som universitetsfag.

Endre Sannes Hadland, dramaturg i Kilden Teater

Foto: UiB